Aktualności


Promocja "Podaj dalej"Zaproś znajomych do INET Centrum

Skorzystaj z Promocji "Podaj dalej".
Poleć nasze usługi znajomym i odbierz do 2 miesięcy internetu po 1zł.

Pobierz Regulamin promocji "Podaj dalej"

...


KONKURS "Letnia Metamorfoza"


Regulamin Konkursu “Letnia Metamorfoza”


 1. Organizatorem konkursu jest INET Centrum SP z o.o. , ul Solidarności 31/1, 32-400 Myślenice, NIP: 6811827699.
 2. Fundatorem nagrody jest: Salon Kosmetyczno – Fryzjerski KAMIR Katarzyna Panuś, 32-400 Myślenice, ul. Rzemieślnicza 32, NIP: 6811901941
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem publicznego fanpage’a INET Centrum i trwa od 31/05/2019 do14/06/2019. Ogłoszenie zwycięzcy/zwycięzców, nastąpi do dnia 15/06/2019 w komentarzu pod postem konkursowym w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
  W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, nie prowadzące działalności gospodarczej. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i korzystanie z niego zgodnie z zasadami serwisu Facebook i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Warunkiem jest podpisanie umowy(12 lub 24 miesiące) i wykonanie instalacji na jedną z usług oferowaną przez Organizatora: Internet Światłowodowy,Internet Radiowy,Internet LTE, Telewizje, Telefon Stacjonarny. W terminie od 31/05/2019 do 14/06/2019. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy/zwycięzców. Nagradzane będą najlepsze autorskie komentarze – wedle oceny pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki – spośród zgłoszeń dokonanych przez Uczestników Konkursu. Odpowiedź może przybrać w szczególności formę tekstową, materiału video lub zdjęcia. Odpowiedź nie może zawierać szkodliwego oprogramowania ani bezprawnej treści, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich, ani ich dóbr osobistych, a także jej treść nie może stanowić praw osób trzecich, z uwzględnieniem kolejnego zdania. Jeżeli forma odpowiedzi wymaga uzyskania zgody osoby trzeciej (np. zgoda na wykorzystanie wizerunku) – Uczestnik gwarantuje posiadanie takiej zgody, a w przypadku nagrodzenia takiej pracy jej przekazanie INET Centrum.
 6. Organizator ustanawia następującą nagrodę/nagrody (za najlepszą udzieloną odpowiedzi/odpowiedzi) Voucher na zabieg pielęgnacyjny na twarz marki Peel Mission, Voucher na depilację laserową pach, ważny do 15/06/2019  od 29/11/2019. Liczba nagród: 2. Uczestnik może uzyskać tylko jedną nagrodę w Konkursie, przy czym może on zgłosić więcej niż jedną odpowiedź.
 7. Nagroda nie podlega zamianie, w tym nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Nagroda, przyznawana będzie autorowi najlepszej odpowiedzi przez  Organizatora, według subiektywnej oceny odpowiedzi zgłoszonej w czasie trwania konkursu (spośród których zostanie wyłoniona najlepsza odpowiedź) pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki.
 9. Przystąpić do Konkursu można wyłącznie poprzez zamieszczenie komentarza. Mając na uwadze dostępne funkcjonalności Facebooka i sposób jego działania udzielenie przedmiotowej odpowiedzi stanowi wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych osoby udzielającej odpowiedzi w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu publicznego ogłoszenia jego wyników w zakresie opublikowania imienia i nazwiska (w tym treści nagrodzonej twórczości) na fanpage  INET Centrum.
 10. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 21/06/2019.Po tym terminie nagroda traci ważność.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 12. Dane podane przez autora najlepszej odpowiedzi muszą być prawdziwe, zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa całość majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy [twórczości] Uczestnika, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym m.in. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, Facebook, Instagram; w tym z prawem INET Centrum do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i korzystania z opracowania) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy, w tym do wykorzystania w celach promocyjnych i marketingowych - co nagrodzony zobowiązuje się pisemnie potwierdzić przesyłając oświadczenie w tym zakresie wraz ze stosownymi zgodami osób trzecich,  o ile takie są konieczne z uwagi na charakter odpowiedzi (tj. zgoda na wykorzystanie wizerunku, etc.) na adres Organizatora w terminie siedmiu dni od momentu wydania nagrody, co nagrodzony autor zapewnia i gwarantuje.
 13. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (przyrzeczenia publicznego), ogłoszenia jego wyników  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO na podstawie zgody, którą Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Konkursu, w zakresie objętym Konkursem, przechowywane będą do momentu usunięcia odpowiedzi (komentarza z odpowiedzią lub postu, pod którym został zamieszczony komentarz), a w zakresie danych autorów nagrodzonych prac przez okres przedawnienia roszczeń.  W zakresie możliwych funkcjonalności Facebooka, zgodnie z jego regulaminem, Uczestnik samodzielnie może dokonać usunięcia odpowiedzi. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych dla celów konkursowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (jego przeprowadzeniu i ogłoszeniu wyników), w tym z uwagi na sposób działania Facebooka.
 15. Zgodnie z regulaminem Facebooka informuję, iż Facebook nie jest podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników (podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników jest Organizator), a także  że każdy Uczestnik Konkursu w pełni zwalnia Facebook z odpowiedzialności w związku z Konkursem.
 16. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz nie prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, bowiem Konkurs ma charakter przyrzeczenie publicznego, zgodnie z art. 919 – art. 921 Kodeksu cywilnego, a zatem nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego.
 17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 18. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Światłowód w Myślenicach

Sprawdź czy jesteś w zasięgu !


BOK - tel.: 12 312 70 00 

Zadbaj o swój sprzęt


 Dbaj o swój sprzęt! Pamiętajmy o urządzeniach znajdujących się na naszych poddaszach - przy wysokich temperaturach bardzo łatwo i szybko możemy "usmażyć" swój router, a wierzcie - podawany na ciepło nie będzie spełniał Waszych oczekiwań.
Nie zapomnijcie też o odłączeniu swoich urządzeń sieciowych podczas burzy - nie warto sprawdzać jakie napięcie są w stanie wytrzymać. Zapewnijmy im bezawaryjne warunki pracy.


Chcesz wiedzieć więcej? - Zadzwoń 12 312 70 00.

InetCentrum - Twój dostawca Telewizji Internetu i Telefonu.  
PIERWSZE ŚWIATŁOWODY W DOMKACH - MYŚLENICE


Dzięki podjętej współpracy pomiędzy PERFEKT-DOM a firmą INET Centrum

zapewnione zostanie podłączenie domów z osiedla POD LIPKĄ do sieci światłowodowej.

Do tej pory usługi szerokopasmowego Internetu typu FIBER w Myślenicach dostępne były tylko w blokach - teraz po raz pierwszy podłączamy do takiej sieci domy jednorodzinne.


Perfekcyjne domy - perfekcyjna sieć - POD LIPKĄ W MYŚLENICACH

Więcej artykułów…

Strona 1 z 3

pierwsza
poprzednia
1